Digital Mammogram with U/S Breast for women

Digital Mammogram with U/S Breast for women

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัล และ ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม สำหรับผู้หญิง

1,388 THB / set

Normal Price 4,000 THB