ประกาศความเป็นส่วนตัวการใช้กล้องวงจรปิด

1. เกี่ยวกับเรา

บริษัท สมิติเวชชลบุรี จำกัด ที่อยู่ 888/88 ม. 3 ถนนสุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 เว็บไซต์ www.samitivejchonburi.com

บริษัทฯ เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจ รักษาโรค และบริการทางการแพทย์ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงแจ้งเอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ใช้ระบบกล้องวงจรปิดในการเก็บภาพเคลื่อนไหวของท่านเพื่อ

(ก) การคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สินของบุคคลต่าง ๆ

(ข) การคุ้มครองและป้องกันสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสินทรัพย์ของบริษัทจากความ เสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมอื่น ๆ

(ค) การสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่อ อาชญากรรม และการดำเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม

(ง) การช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัย หรือการร้องทุกข์

(จ) การช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและไต่สวน

 

3. หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย

บริษัทอาจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลองท่าน โดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

(ก) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต การเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นั้นเป็นการจำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(ข) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น

(ค) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานบริษัทถือว่าการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่สำคัญซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถ ปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้ได้

 

4. การตั้งกล้องวงจรปิด

 •   กล้องวงจรปิดมีจำนวน 347

 •   บริษัทได้ติดตั้งป้ายที่เหมาะสมไว้ในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการใช้ กล้องวงจรปิด

 

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 •   บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ไม่เกินกว่าระยะเวลา30วัน หรือเท่าที่จำเป็นเพื่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้หรือเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อนึ่ง บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการ จัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการทางศาลซึ่งอาจเกิดขึ้น

 •   ระบบกล้องวงจรปิด จะเก็บภาพเคลื่อนไหวของบุคคลที่เข้ามาในระยะที่กล้องสามารถจับภาพได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

 •   ถ้าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจทำลาย ลบ นำออกจากระบบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น เจ้าของข้อมูลได้

 

6. มาตรการด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ จะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคไม่น้อยกว่าระดับที่ กฎหมายกำหนด และด้วยระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และ จัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงที่จำกัด

กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดต้องการตรวจสอบภาพหรือขอข้อมูลจาก กล้องวงจรปิด จะต้อง ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 •   กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด

 •   ส่งแบบฟอร์มมายัง Security supervisor เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามขั้นตอน

 •   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำห้องควบคุมกล้องวงจรปิด รับแจ้งข้อมูลเรื่องการขอดูหรือขอ ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดจาก Security supervisor

 •   ในกรณีอนุญาตให้ดูข้อมูลได้ ให้มี Security supervisor และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำห้องควบคุมกล้องวงจรปิด ร่วมอยู่ในขณะที่ผู้ร้องขอดูข้อมูลจากล้องวงจรปิด

 •   ให้บันทึกข้อมูลของผู้ร่วมดูข้อมูล และผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอดูหรือ ขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด และส่งต่อแบบฟอร์มให้กับหรือผู้จัดการฝ่ายที่รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยเพื่อรับทราบ

 •   กรณีที่มีการร้องขอข้อมูลจากตำรวจ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการบริษัทฯ โดยเป็นลายลักษณ์อักษร

 

7. การแบ่งปันข้อมูลในกล้องวงจรปิดกับบุคคลที่สาม

 •   บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลในกล้องวงจรปิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น เฉพาะกรณีที่มีการร้องขอโดยเป็นลายลักษณ์อักษร และการร้องขอนั้นเป็นไปเพื่อกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเพื่อการดำเนินคดีในกระบวนการทางศาล

 •   บริษัทฯ อาจให้ผู้ให้บริการกล้องวงจรปิด (CCTV Vendor) เข้าถึงข้อมูลได้เพื่อการซ่อมบำรุงระบบเฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น และผู้ให้บริการจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เห็นชอบแล้วเท่านั้นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิด

 

8. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้

(ก) สิทธิการเข้าถึง ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้มีการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยคำขอนั้นจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยัง ช่องทางตามที่ระบุไว้ในส่วน "การติดต่อบริษัท" คำขอของท่านจะได้รับการดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ในกรณีที่คำขอ นั้นอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย หรือคำสั่งศาล

(ข) สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้ ประมวลผลเกี่ยวกับท่านให้สมบูรณ์ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นปัจจุบัน

(ค) สิทธิการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเรียงแล้วและส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น โดยต้องเป็น (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และ (2) กรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลนั้นโดย อาศัยฐานความยินยอมจากท่าน

(ง) สิทธิการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบรรลุประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (หรือของบุคคลอื่น) ได้ บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่าน ในกรณีที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วย กฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งอาจสำคัญยิ่งกว่าประโยชน์ ของท่าน หรือถ้าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย

(จ) สิทธิการลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล ได้หากท่านเชื่อว่า (1) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศ ฉบับนี้แล้ว หรือ (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย ทั้งนี้บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

(ฉ) สิทธิการจำกัดการประมวลผล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหาก ท่านเชื่อว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุใน ประกาศฉบับนี้แล้วแต่ท่านยังต้องการให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

(ช) สิทธิการถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมนั้น ณ เวลาใดก็ได้

 

9. การติดต่อบริษัท

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของบริษัท ได้เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ที่ [email protected] ทีอยู่ 888/88 ม. 3 ถนนสุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร033-038888